I vårt hus fanns en gång...

Eric Ernander -en guldsmed i Uppsala vid 1700-talets slut. Fritt efter H. Harnesks särtryck, Uppland 1988

Bild ifrån renoveringen, 1983-85

Eric Ernander föddes i Gamla Upsala 18 juli, 1748. Då han förmodligen inte kunde få sin utkomst på gården hemma i Gamla Upsala by, började han som lärgosse hos guldsmeden Carl Fahlberg i Uppsala 1766. Hos Fahlberg blev han också gesäll. Eric gifter sig vid 27 års ålder med Anna Maria Borgman. Hon dör dock snart "utav fråssa och barnsbörd". De har då sonen Johan Petter. 1778 gifter han om sig med Margareta Gode. Samma år återfinns familjen Ernander i kvarteret Leoparden. Först hyr man bostad men efter en tid köper Eric gården och bor här till sin död 1809. Gatan som han bodde vid hette då Stora Kungsgatan. Idag heter den Svartbäcksgatan och numret är 16.

1775 antogs Eric Ernander som guldsmedsmästare vid andra försöket, trots att åldermannen och de övriga mästarna inte var helt nöjda med kaffekannan som Eric presenterat. Den skilde sig alltför mycket ifrån den ritning han lämnat. Förmodligen hade stackars Eric inte råd med allt silver till kannan och blev tvungen att ändra lite här och där i den ritning han tidigare presenterat för mästarna. -" i anseende till Ernanders fattigdom", som det står i protokollet, godkändes han dock. Men Eric fick det med tiden gott ställt. I stallet stod, åtminstone vid Margaretas död, sju hästar. Man hade även sex kor och kanske trängdes de ibland med Carl von Linnés kor när de skulle ut genom Svartbäckstullen om morgonen. Carl von Linné med familj bodde ju snett emot Ernanders.

Fragment av målad 1700-talstapet i Ernanders hus, Svartbäcksgatan 16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I början av 1800-talet förbjöd myndigheterna inköp av obearbetat silver. Ernander var då tvungen att upphöra med sitt guld- och silversmide.

Han satte då igång en färgeriverksamhet, ett mycket lönsamt hantverk, som anlades i granngården. I huvudbyggnaden vid Svartbäcksgatan inrättade han ett färgerimagasin. Eric blev snart så skicklig i det nya hantverket att han, trots färgarskråets protester, fick tillstånd att utbilda lärpojkar. Ernander hade många olika förtroendeuppdrag och var bland annat ordförande i "De äldste". Den uppgiften krävde att man var läskunnig och det var inte Ernander, varför han med egna medel fick betala en sekreterare.

 

Den 26 maj 1803 avled hans hustru Margareta. Hon var då 67 år gammal och dödsorsaken var "hetsig feber". Sex år senare följde Eric henne i graven. I dödsboken den 30 november 1809 står det: " Guld och Silfv: Arbete samt Färgaren Eric Ernander. Sjukd. Lungsot. Åldren 61år".

Silver ifrån Ernanders verkstad. I Upplandsmuseéts ägo.

Bostadshuset i Eric Ernanders gård i kvarteret Leoparden nr 4 & 5, Svartbäcksgatan 16. I rummet närmast portlidret låg guldsmedsverkstaden.

Förutom verkstad och jordbruk drev Eric tillsammans med Margareta upp den traktörsrörelse som sedan gammalt funnits i gården. Paret Ernander hade en "enklare" krog vid Linnégatan för till staden tillresta bönder och en för "bättre" folk vid Svarbäcksgatan. Till detta hörde även uthyrning av rum. 1793 besökte "Årstafrun" Märta Helena Reenstierna, Uppsala. Hon tog då "qvarter hos guldsmed Ernander", skriver hon i sin dagbok den 7 mars. På 1790-talet arrenderade Eric stadens tegelbruk. Där inrättade han också ett sågverk. 1798 arrenderade han brännvinsbränneriet vid Ulleråker. Men kraftiga prishöjningar på spannmål och periodvisa förbud mot brännvinsbränning fick Eric att avsluta den verksamheten redan efter tre år..

Ernanders gård så som den såg ut 1800.

1,Boningshus i tvåvåningar, 2. Kammare, 3. Svinhus och lider, 4, Stallbyggnad och bod, 5, Obrukbart boningshus, 6. Fähus, 7. Avträdeshus, 8, Brygghus med bod, 9, Här finns Smyckeboden idag.